संस्था दर्ता /नविकरण


क) संस्थाको नाम : मानवसेवा आश्रम (Manavsewa Ashram)
ख) दर्ता मिति : २०७३/०४/०२   ग) दर्ता नं. ०४/०७४/०७५  घ) संस्था नविकरण भएको मिति : २०७६/०६/२९ 
ङ) संस्था दर्ता भएको निकाय : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं     
च) संस्थाको मुख्य कार्यालय : मकवानपुर, हेटौंडा 
छ) संस्थाको दर्ता कार्यालय : गोगंबु आवासक्षेत्र, सामाखुशी  ज) स.क.प. आवद्धता नं. : ४३८६८
झ) आवद्धता मिति : २०७३/०४/१०
ञ) अन्तिमपटक स.क.प. आवद्धता नविकरण भएको मिति  : २०७६/०८/०८ गते